Εταιρία Υπηρεσίες Πελάτες Προγράμματα Εκπαίδευση E-Learning Τα νέα μας Επικοινωνία    
Αρχική Σελίδα
 
Oικονομοτεχνικές Μελέτες
Μελέτες Logistics, BPR, Benchmarking
Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
Επενδύσεις  
     
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001, ISO 22000, ISO1801, ISO1400)

 
 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑXEΙΡΙΣΗΣ [ΙSO 9001:2000. HACCP] ISO 9001:2000
Τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) ασχολούνται με τη «Διαχείριση της Ποιότητας», και έχουν ως στόχο:
 • Την Αύξηση της Ικανοποίησης του Πελάτη,
 • Τη Συνεχή Βελτίωση της Απόδοσης των Διεργασιών μέσω Μετρήσιμων Στόχων.

Terramentor - ISO Βάσει Διεθνών Ερευνών από την υιοθέτηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) προκύπτουν τα παρακάτω οφέλη για τις επιχειρήσεις:
 • Μεγαλύτερη Ικανοποίηση Πελάτη,
 • Αύξηση Παραγωγικότητας,
 • Αυξημένη Ικανοποίηση Εργαζομένων,
 • Μειωμένη Επεξεργασία,
 • Βελτίωση Πληροφόρησης Management,
 • Μείωση Αχρήστων,
 • Αύξηση Παραγωγής.

HACCP /ISO 22000

Το HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points - Ανάλυση Κινδύνων και Κρισίμων Σημείων Ελέγχου) είναι ένα Σύστημα προστασίας του ελέγχου των τροφίμων, με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειάς τους, δηλαδή την επίτευξη προϊόντων διατροφής ασφαλών για την υγεία του καταναλωτή.
Βάσει της Ευρωπαϊκής Oδηγίας 93/43/ΕΟΚ και της ισχύουσας πλέον Ελληνικής νομοθεσίας (Υπουργική Απόφαση 487/4.10.2000), απαιτείται η εφαρμογή, διατήρηση και αναθεώρηση ενός συστήματος Ανάλυσης Κινδύνων και Κρισίμων Σημείων Ελέγχου (HACCP) για τις επιχειρήσεις που:
 • παρασκευάζουν,
 • μεταποιούν,
 • παράγουν,
 • συσκευάζουν,
 • αποθηκεύουν,
 • μεταφέρουν,
 • διανέμουν,
 • διακινούν και
 • προσφέρουν προς πώληση τρόφιμα.