Εταιρία Υπηρεσίες Πελάτες Προγράμματα Εκπαίδευση E-Learning Τα νέα μας Επικοινωνία    
Αρχική Σελίδα
 
Α ΚΥΚΛΟΣ
Β ΚΥΚΛΟΣ
Γ ΚΥΚΛΟΣ  
     
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Γ ΚΥΚΛΟΣ

 
 
Τίτλος Σεμιναρίου : UCP 600 «Οι νέοι κανόνες για τις πιστώσεις»
Προηγούμενο
Επιστροφή
Επόμενο
 
     
 

Σκοπός

Ο στόχος του προγράμματος είναι να παρουσιαστούν όλες οι αλλαγές που επιβάλλουν οι νέοι κανόνες, ώστε να είναι σε θέση όσοι ασχολούνται με τις ενέγγυες πιστώσεις να συνεχίσουν να εργάζονται με την ασφάλεια που προσφέρει η γνώση.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
Σε επίπεδο γνώσεων:

 1. Να γνωρίζουν τις αλλαγές που επέφεραν οι νέοι κανόνες στον χειρισμό των πιστώσεων,
 2. Να αντιλαμβάνονται τα λεπτά σημεία χειρισμού των πιστώσεων προκειμένου να εξασφαλίσουν την πληρωμή των πωλήσεών τους στο εξωτερικό με αυτή τη διαδικασία.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

 1. Να είναι σε θέση να προετοιμάζουν φορτωτικά έγγραφα σε εκτέλεση πιστώσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζουν οι νέοι κανόνες,
 2. Να ενισχυθεί η διαπραγματευτική τους ικανότητα σε μια διεθνή συμφωνία.

Σε επίπεδο στάσεων:

 • Να μην διστάζουν να επιλέγουν την πίστωση σαν μέσο πληρωμής,
 • Να αντιληφθούν την  αξία της πίστωσης ως μέσον διασφάλισης των διεθνών εμπορικών συναλλαγών τους.

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω αποτελέσματα θα επιτευχθούν με την παρουσίαση και ανάλυση άρθρο προς άρθρο των Διεθνών Ομοιόμορφων Κανόνων του ICC για τις Πιστώσεις (Έκδ.600), με στόχο την  τεκμηρίωση και συστηματοποίηση των γνώσεων των εκπαιδευομένων, καθώς και με τη χρήση εκπαιδευτικών τεχνικών που παρακινούν  την ενεργό συμμετοχή τους στο πρόγραμμα μέσω ασκήσεων, casestudies, συζήτησης και ανταλλαγής εμπειριών.

Διάρκεια

1 ημέρα, 8 ώρες

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε υπαλλήλους και στελέχη επιχειρήσεων, που στελεχώνουν υπηρεσίες Εισαγωγών - Εξαγωγών καθώς και σε στελέχη εξαγωγικών επιχειρήσεων και αγροτικών συνεταιρισμών που χειρίζονται ενέγγυες πιστώσεις και είναι ήδη εξοικειωμένα με τη χρήση των ομοιόμορφων κανόνων για τις πιστώσεις - έκδοση 500.

Περιεχόμενα
  • Εισαγωγή στο πρόγραμμα
  • Σύγκριση στη δομή των UCP 500 & UCP 600.
  • Το πλαίσιο των UCP 600:
   • Νέα άρθρα για «ορισμούς» και «ερμηνείες»
  • Εισαγωγή της έννοιας του «τιμώ» σε μια σύμφωνη παρουσίαση
  • Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πίστωση:
   • Διαθεσιμότητα της πίστωσης
   • Υποχρεώσεις της εκδότριας και βεβαιούσας τράπεζας.
   • Ο ρόλος «δεύτερης κοινοποιούσας τράπεζας».
   • Προβλήματα στην αποδοχή ή απόρριψη τροποποιήσεων
  • Πρότυπα για τον έλεγχο των εγγράφων:
   • Ασύμφωνα έγγραφα, παραίτηση και
   • Αναγγελία
  • Τα έγγραφα μεταφοράς (Ι):
   • Διαφορές μεταξύ UCP 500 και UCP 600 στα άρθρα μεταφοράς.
   • Απαιτήσεις για σημείωση «on board»
  • Τα έγγραφα μεταφοράς (ΙΙ) και έγγραφα ασφάλισης:
   • Ο όρος «ναυλωτής» στο άρθρο που αφορά φορτωτική ναυλοσυμφώνου
   • Νέες διατάξεις για τα έγγραφα ασφάλισης
  • Μεταβιβάσιμες πιστώσεις και λοιπά θέματα:
   • Τμηματικά  τραβήγματα ή φορτώσεις
  • Έκτακτη ανάγκη και αποποίηση ευθύνης