Εταιρία Υπηρεσίες Πελάτες Προγράμματα Εκπαίδευση E-Learning Τα νέα μας Επικοινωνία    
Αρχική Σελίδα
 
Α ΚΥΚΛΟΣ
Β ΚΥΚΛΟΣ
Γ ΚΥΚΛΟΣ  
     
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Β ΚΥΚΛΟΣ

 
 
Τίτλος Σεμιναρίου : Βασικές Αρχές Marketing
Επιστροφή
Επόμενο
 
     
 

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η γνωριμία των συμμετεχόντων με τις βασικές αρχές του Μάρκετινγκ καθώς επίσης η εξοικείωσή τους με τις σχετικές ενέργειες που στοχεύουν αφενός στην ανάλυση και τον καταμερισμό της αγοράς και αφετέρου στον εντοπισμό και τη στόχευση των κατάλληλων για κάθε περίπτωση τμημάτων της αγοράς, μέσω των κατάλληλων κάθε φορά προωθητικών ενεργειών, προκειμένου η επιχείρηση, στην οποία εργάζονται, να επιτύχει τους τεθέντες στόχους και να μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα των διαθέσιμων πόρων, υλικών και άυλων.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
Σε επίπεδο γνώσεων:

 • Να δίνουν με ακρίβεια τον ορισμό του σύγχρονου Μάρκετινγκ,
 • Να αναφέρουν με ευχέρεια τις βασικές αρχές του Μάρκετινγκ,
 • Να περιγράφουν τις ενέργειες προώθησης,
 • Να γνωρίζουν τα εργαλεία οργάνωσης και διαχείρισης ενός αποτελεσματικού σχεδίου Μάρκετινγκ.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

 • Να καταρτίζουν ένα ρεαλιστικό σχέδιο δράσης για την επιχείρηση ή τον οργανισμό στον οποίο εργάζονται,
 • Να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους υπάρχοντες πόρους,
 • Να αξιοποιούν τις αναφυόμενες στην αγορά ευκαιρίες.

Σε επίπεδο στάσεων:

 • Να αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα της αξιοποίησης των εργαλείων της επιστήμης του Μάρκετινγκ,
 • Να ευαισθητοποιούνται στην κατάρτιση επιχειρησιακών σχεδίων που στηρίζονται στα αποτελέσματα της έρευνας και της ανάλυσης της αγοράς.

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω αποτελέσματα θα επιτευχθούν με την ενεργό εμπλοκή όλων των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα μέσω ασκήσεων, ομαδικών και ατομικών, μελετών περιπτώσεων, συζήτησης και καταιγισμού ιδεών, εκπαιδευτικών τεχνικών, που θα κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού κοινού και θα συστηματοποιήσουν, αξιοποιήσουν και επαυξήσουν τις εμπειρίες που ήδη διαθέτουν.

Διάρκεια

2 ημέρες, 16 ώρες

Προϋποθέσεις συμμετοχής Απευθύνεται σε ανώτερα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων.
Περιεχόμενα
  • Το Μάρκετινγκ ως το πρώτο και σημαντικότερο στάδιο των πωλήσεων
  • Συστατικά του μείγματος  Marketing
  • Το Marketing ως στρατηγική επιλογή της επιχείρησης
  • Καθορισμός της στρατηγικής
  • Ανάλυση της παρούσας κατάστασης (Swot Analysis)
  • Έρευνα αγοράς και έρευνα Marketing
  • Μέθοδοι έρευνας της αγοράς
  • Τμηματοποίηση της αγοράς
  • Στοχοθεσία και καταμερισμός των στόχων
  • Σχέδιο πωλήσεων - απαραίτητες ενέργειες (ομαδικές-ατομικές)
  • Δημιουργία επικοινωνιακής πολιτικής
  • Κατάρτιση σχεδίων πωλήσεων ειδικά για περιπτώσεις Selling αλλά και περιπτώσεις Cross Selling
  • Έλεγχος και μέτρηση των αποτελεσμάτων-Επανασχεδιασμός του σχεδίου πωλήσεων
  • Ανατροφοδότηση πληροφοριών- προτάσεις για το σχεδιασμό νέων προϊόντων